Apie lopšelį-darželį

Informacija

Kauno 43-iasis lopšelis-darželis įsteigtas Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1981 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 211. Kauno miesto valdybos 1997 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 739 43-iajam lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas „Varpelis“. Nuo įstaigos įsteigimo iki 2012 m. gruodžio 21 d. įstaigai vadovavo direktorė Tatjana Kaunienė. Nuo 2013 m. įstaigai vadovauja direktorė Lidija Kasiulynienė.

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ yra Kauno Eigulių seniūnijoje. Įstaigoje veikia 11 (dieninių) grupių: 4 ankstyvojo amžiaus (1-3 m. amžiaus vaikai); 5 ikimokyklinio ugdymo (3-6 m. amžiaus vaikai); 2 priešmokyklinio ugdymo (5/6-7 m. amžiaus vaikai).

Įstaigoje veikia Šnekučių akademija (logopedo kabinetas), Šokliukų klubas (šokių ir sporto salė), Muzikos studija (muzikos salė), Spalviukų mokyklėlė (dailės kabinetas). Specialiųjų poreikių vaikams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistai – logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas.

Įstaigos bendruomenė teikia prioritetą lankančių vaikų, tėvų, pedagogų sveikatos stiprinimui, dalyvaudama sveikatą stiprinančiuose projektuose bei renginiuose, vaikų mitybos gerinimo programose „Vaisių ir daržovių parama“, „Pienas vaikams“.

Skatinami iniciatyvių ir kūrybingų pedagogų, įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose, respublikos ir miesto projektuose, renginiuose, sporto šventėse bei varžybose.

2022 m. lopšelyje-darželyje „Varpelis“:

 • baigtas vykdyti 2020 m. laimėtas konkursinis projektas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą konkursinės paramos priemonei Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo” „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“ (projekto veiklas vykdė 8 mokytojai, už laimėto konkursinio projekto lėšas įsigytas interaktyvus ekranas su stovu);
 • įgyvendinta darnaus vystymosi įgūdžių programa „Darni mokykla” (gautas sidabrinis diplomas Kauno l/d „Varpelis“ už 2021-2022 m. įgyvendintas veiklas programoje „Darni mokykla“);
 • įgyvendintas tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (įstaiga apdovanota Nacionalinės paramos tarnybos įvertinimu kokybės ženkleliu už tarptautinį projektą „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas”);
 • dalyvauta tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (2 ugdytiniai pateko į Lietuvos mokinių TOP-50), respublikiniame mažųjų skaitovų konkurse „Spalvingoji eilėraščių pievelė 2022“ (1 ugdytis tapo konkurso laureatu, 1 - užėmė 3 vietą, 4 – tapo nominantais), respublikiniame muzikos festivalyje Jievaras (1 ugdytinis tapo nominantu);
 • priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikai įgyvendino socialinių emocinių įgūdžių programą „Kimochis“, į kitų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį buvo diegiami socialinių-emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ elementai;
 • 2 grupių vaikai dalyvavo emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo olimpiadoje „Drambliada“;
 • dalyvauta ilgalaikėje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinėje programoje „Žaidimai moko“;
 • 8 grupėse organizuotos „interaktyvios” dienos (veiklose panaudotos inovatyvios šiuolaikiškos ugdymo technologijos – iMO kubai, interaktyvi Smart lenta, interaktyvios grindys MagicBox, Funtronic, edukacinės bitutės-robotai; ugdymosi turinys paįvairinamas naudojantis skaitmeninėmis programėlėmis – Chickimap, Gudrutis Dutis, Skaitukas, Žiburėlis, Learnhub, Išmani klasė);
 • 2 grupėse taikyti STEAM gebėjimų ugdymo metodai;
 • veiklos vykdytos netradicinėse ugdymosi aplinkose – lopšelio-darželio Tyrimų laboratorijoje, psichologo kabinete, už įstaigos ribų.

 2023 m. lopšelyje-darželyje „Varpelis“:

 • dalyvauta tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra – 2023“ (2 ugdytiniai pateko į Lietuvos mokinių TOP-50);
 • dalyvauta tarptautinėje „Kings“ lietuvių kalbos, matematikos bei pasaulio pažinimo olimpiadoje (1 ugdytinis pasiekė pirmąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje);
 • suorganizuota respublikinė vaikų konferencija „Mažasis tyrėjas”, respublikinis ilgalaikis įstaigoje dirbančio logopedo ir meninio ugdymo mokytojų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruoto kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymo  projektas „Muzikinė logoritmika”;
 • įgyvendinta darnaus vystymosi įgūdžių programa „Darni mokykla” (gautas žalias diplomas Kauno l/d „Varpelis“ už 2022-2023 m. įgyvendintas veiklas programoje „Darni mokykla“);
 • 3 grupėse taikyti STEAM gebėjimų ugdymo metodai;
 • visose grupėse organizuotos „interaktyvios” dienos (veiklose panaudotos inovatyvios šiuolaikiškos ugdymo technologijos – iMO kubai, interaktyvi Smart lenta, interaktyvios grindys MagicBox, Funtronic, edukacinės bitutės-robotai; ugdymosi turinys paįvairinamas naudojantis skaitmeninėmis programėlėmis – Chickimap, Gudrutis Dutis, Skaitukas, Žiburėlis, Learnhub, Išmani klasė);
 • priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikai įgyvendino socialinių emocinių įgūdžių programą „Kimochis“, į kitų ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį buvo diegiami socialinių-emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ elementai;
 • 2 grupių vaikai dalyvavo emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymo olimpiadoje „Drambliada“;
 • įsteigta lopšelio-darželio „Varpelis“ Vaikų taryba vaikų iniciatyvoms įgyvendinti;
 • vykdyta gerosios patirties sklaida diskusijų, konferencijų metu su Kauno miesto ir respublikos mokytojais;
 • įsigyta10 planšečių vaikų IKT tobulinimui; priešmokyklinių grupių ugdytiniams įsigytos Eduka  ir Ema elektroninės mokymosi aplinkos licenzijos, skirtos šiuolaikiškam mokymuisi ir individualiai vaiko pažangai;
 • pritaikant įstaigos erdves vaikų fiziniam aktyvumui, saugumui, sveikatos stiprinimui kieme įrengtas „Basakojų takas“.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį