Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno lopšelio darželio “Varpelis” nuostatai 2017 m. 2022-10-31 20:54:32 624.69 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2023-07-04 18:09:32 378.98 KB
Tvarkų aprašai
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 216.9 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 306.86 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2024-03-01 13:32:48 501.04 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 226.45 KB
Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas, 2023-05-23 sprendimas Nr. T-255 2023-09-15 13:01:03 600.12 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo, 2023-03-28 sprendimas Nr. T-102 2023-09-15 12:56:36 58.29 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2023-02-07 Nr. T-32 214.62 KB
Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2023-03-28 Nr. T-103 188.27 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-07-04 18:59:57 1.65 MB
Pareigybės aprašymai
Specialistų pareigybės aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:19:02 212.58 KB
Psichologo asistento pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:51 176.54 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:37 141.74 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:18:08 184.63 KB
Meninio ugdymo mokytojo (muzika, šokis, teatras, dailė) pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:17:48 149.39 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 20:17:28 185.07 KB
Techninio personalo pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:31 191.67 KB
Dokumentu specialisto pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:46:44 188.97 KB
IT sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:02 161.75 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:22 190.43 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:32 191.02 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:47:44 191.24 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:10 147.6 KB
Patalynės ir skalbinių išdavėjo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:24 169.57 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:43 157.98 KB
Ūkio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:48:57 181.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:09 168.9 KB
Virėjo preigybės aprašymas 2023-07-03 21:49:20 148.58 KB

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį