Nuotolinis ugdymas

Mieli vaikučiai ir tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 d. iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas Kauno lopšelyje-darželyje „Varpelis“ ugdymo procesas pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu.

Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje (http://varpelisld.lt/), skelbiama naujausia informacija apie įstaigos veiklos pasikeitimus.

 Primename, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už darželį nebus skaičiuojamas.

Nuo 2020-03-30 vaikų nuotoliniam ugdymui, tėvų konsultacijoms ir mokytojų tarpusavio bendravimui naudojamas  elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“, internetinio socialinio komunikavimo  programos Facebook, Messenger, Viber, vaizdo konferencijų platforma Zoom.

Ugdomoji medžiaga nuotoliniu būdu pateikiama ugdytiniams, jų tėvams el. dienyne „Mūsų darželis“, kuriame mokytojai ir įstaigos specialistai kiekvieną dieną iki 9.30 pateiks siūlomas veiklas, rekomendacijas, užduotis, pagal  skelbiamą savaitės temą.

Meniu skyriuje „Planai“ matysite Jūsų vaikams, pedagogų rekomenduojamas užduotis, kurias Jums patogiu metu, galėsite atlikti kartu su vaikais. Šią  mokomąją medžiagą mokytojos pateiks ir per uždarą grupės socialinę Facebook grupę, Messenger, Viber programėles.

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas) – kartą per savaitę mokomąją medžiagą, vaikams, gaunantiems logopedo ar psichologo pagalba, perduos Jums siųsdami vidines žinutes per IS „Mūsų darželis“.

Kartą per savaitę, o jei reiks ir dažniau, mokytojai susisieks su Jumis/vaikais Jums patogiu būdu (telefonu, Messenger‘iu, Facebook‘u ar kt.) aptarti, kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku. 

Tikimės, kad ir toliau vaikų darbelių, užduotėlių nuotraukas, komentarus, pastebėjimus  siųsite savo grupės mokytojams ir specialistams į Messenger‘į, Facebook‘ą ar el. paštu, nes mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo laikas: 9.00-16.30

Meninio ugdymo mokytojų laikas: 9.00-15.00

Logopedo ir psichologo darbo laikas: 9.00-15.00

Su Jumis nuolatos palaikysime ryšį, teiksime konsultacijas ir lauksime atsiliepimų, nuotraukų apie ugdymo turinio įgyvendinimą, pasiūlymų, ką reikėtų keisti, tobulinti. Visi kartu komunikuosime ir bendrausime: vidinėmis žinutėmis el. dienyne „Mūsų darželis“, el. paštu varpelisld@gmail.com, telefonu, lopšelio-darželio svetainėje.

Iškilus klausimams galite kreiptis į direktorę Lidiją (tel.: +370 610 13101),  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Gintarę (tel.: +370 686 81162).

Tik mūsų glaudaus bendradarbiavimo dėka, tikimės, bus užtikrintas prieinamas ir kokybiškas nuotolinis ugdymas Jūsų ir mūsų vaikams. Kantrybės, supratingumo ir tolerancijos vieni kitiems! Tikimės, kad esate ir būsite sveiki ir saugūs.

Direktorė Lidija

Dokumentai

Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-03 14:32:29 370.14 KB
Pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planas 2020 m. 2022-11-03 14:32:29 208.13 KB

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį