Psichologas

Psichologe lopšelyje-darželyje dirba

Kotryna Čižaitė Psichologo asistentė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

15.30 – 17.30

-

12.30 – 15.30

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

8.30 – 13.30

- 13.00 – 15.00

Ketvirtadienis

8.30 – 13.00

- 13.00 – 15.00
Penktadienis - -

-

Kontaktai Mobilusis +370 679 09883

El. paštas Rašyti

Informacija

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimą; padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" psichologas

  • Įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
  • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
  • Vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį