Vizija, misija, filosofija ir vertybės

Vizija

Aukštos pedagoginės kultūros ikimokyklinė įstaiga, vaikui ir šeimai teikianti kokybiškas paslaugas, tenkinanti ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikius, ugdymą grindžianti inovatyviais  metodais ir modernia aplinka.

Misija

Institucija teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus, stiprinanti vaikų sveikatą ir saugumą, užtikrinanti, kad būtų įgyvendintos valstybės, savivaldybės švietimo deleguotos funkcijos ir ugdymo prioritetai.

Filosofija ir vertybės

„Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė.“  V. Megre

Didžiausia vertybė lopšelyje-darželyje „Varpelis“ – vaikas. Įstaigos bendruomenė – vadovai, auklėtojos, specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos ugdymo (si) erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą pajautos, kitos visus vienijančios bendražmogiškosios vertybės.

Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

  • Bendradarbiavimas – susitardami, drauge veikdami siekiame bendro tikslo.
  • Pagarba kiekvienam žmogui – dideliam ir mažam, svarbiam, unikaliam, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę.
  • Kompetencija – vertiname profesionalumą, darbštumą, atsakingumą darbe ir gerų rezultatų siekimą.
  • Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.
  • Atvirumas – dalijamės įgyta patirtimi ir mokomės iš kitų.
  • Lojalumas – mylime savo darželį ir didžiuojamės juo, tikime tuo ką darome ir stengiamės tai daryti geriausiai.
  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį