Socialinis pedagogas

Socialine pedagoge lopšelyje-darželyje dirba

Justina Dekaminavičiūtė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

13.00 – 15.30

-

15.30 – 17.30

Antradienis

7.30 – 12.30

- 12.30 – 15.30

Trečiadienis

- - -

Ketvirtadienis

13.00 – 16.30

- 12.00 – 13.00
16.30 – 17.30
Penktadienis - -

-

Kontaktai Mobilusis +370 602 00624

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinės pedagogės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteIkiama pagalba asmeniui (šeimai), padedama vaikams sėkmingai adaptuotis ir socializuotis lopšelyje-darželyje, bendruomenėje, visuomenėje, rūpinamasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu, tiriamos socialinės pagalbos poreikis bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis, lopšelio-darželio pedagogais, specialistais, įstaigos administracija bei kitomis institucijomis, atstovaujama ir ginamos vaikų teisės lopšelyje-darželyje.

Kauno lopšelio-darželio ,,Varpelis“ socialinis pedagogas

 • Individualiai dirba su asmeniu – vaiku, jo tėvais ar teisėtais atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigogoje dirbančiais specialistais.
 • Individualiai dirba su specialiuosius ugdymo poreikius turinčiais vaikais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais.
 • Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Dirba ir bendradarbiauja su grupių mokytojais, kitais pedagogais bei specialistais, lopšelio-darželio administracija, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Tėvams
 • Mokytojams
 • Mūsų darželis
 • Priėmimas į lopšelį-darželį