Įtraukusis ugdymas

Informacija

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Kiekvienas vaikas turi būti laikomas aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu, gerbtina asmenybe, lygiaverčiu bendruomenės ir visuomenės nariu. Visi vaikai, įskaitant tuos, kuriems kyla didelė atskirties rizika, vienodai vertinami, visiems jiems suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali daryti pažangą.

Lopšelio-darželio įtraukiojo ugdymo laukiami pagrindiniai rezultatai: vaikų bendrystė (ryšys su lopšeliu-darželiu),; vaikų dalyvavimas ugdymo procese, vaikų ugdymasis. Šių rezultatų siekiama organizuojant šiuos procesus įstaigoje:

  • Sąlygų sudarymas, pritaikymas ir pagalba vaikams.
  • Vaikų dalyvavimas žaidimuose ir kitose kasdieninėse veiklose.
  • Vaikų pozityvi sąveika su bendraamžiais ir suaugusiais.
  • Į vaiką orientuotas ugdymas.
  • Suasmenintas vaiko pažangos vertinimas

Vaikai, kuriems VGK ar PPT nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, ugdomi bendrojo ugdymo grupėse. Jiems teikiama švietimo pagalba.

Lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius teikiama Švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė), visiems vaikams sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis organizuojama savirūpa.

Švietimo pagalbos organizavimą ir vaikų savirūpos organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja Vaiko gerovės komisija.

  • Tėvams
  • Mokytojams
  • Mūsų darželis
  • Priėmimas į lopšelį-darželį